Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
726 lần
586 lần
645 lần
345 lần
815 lần
154 lần
444 lần
744 lần
504 lần
653 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
7210 lần
239 lần
348 lần
588 lần
437 lần
207 lần
527 lần
817 lần
647 lần
516 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7211 lần
5811 lần
2311 lần
4311 lần
5110 lần
5210 lần